KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

Oddlužení dle z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 

ODDLUŽENÍ SENIORŮ/INVALIDNÍCH DŮCHODCŮ II. A III. STUPEŇ DLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA TRVÁ 3 ROKY - stručně:

 

Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení.

 

V případě společného návrhu manželů musí být podmínka splněna současně u obou osob tzn. starobní důchod již před schválením oddlužení nebo invalidní důchod II. a III. stupeň nejpozději k 36. měsíci již schváleného oddlužení. V opačném případě bude doba trvání oddlužení 5 let. Proto pokud uvedené podmínky nejsou splněny současně před zahájením insolvenčního řízení (zejm. starobní důchod), nebrání to tomu podat dva oddělené návrhy, u kterých bude délka trvání v jednom případě 3 roky, ve druhém případě 5 let. To vše za situace, že by měla být ustanovena v obou samostatných řízeních stejná osoba insolvenčního správce.

 

 

CO JE POTŘEBA PŘIPRAVIT NA JEDNÁNÍ:

1. Doklad totožnosti

2. Výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší 3 měsíců)

3. Údaje o rodinných poměrech – v kopii

(oddací list, úmrtní list manžela/manželky, příp. usnesení o rozvodu)

4. Doklady k důchodu, dávce aj. – originál

(aktuální výměr ČSSZ o výši starobního či invalidního důchodu II. a III. stupeň, sociální dávky, příspěvky aj.)

5. Doklady k příjmům za 12 měsíců zpětně – v kopii

(předcházející výměry ČSSZ o výši starobního či invalidního důchodu, doklady k dávkám a příspěvkům)

6. Seznam majetku s doložením dokladů - originál

(nemovitosti-listy vlastnictví, movité věci-soupis, finanční produkty-účty, penzijní fondy, kapitálové a životní pojištění, spoření, velký technický průkaz-auta)

7. Seznam věřitelů s doložením dokladů - originál, alespoň 2 splatné závazky 2 různých věřitelů

 

ALESPOŇ STRUČNĚ POPIS OKOLNOSTÍ AKTUÁLNÍ SITUACE ÚPADKU ČI HROZÍCÍHO ÚPADKU

 

 

Pokud máte toto připraveno,

objednejte se za účelem dohodnutí termínu s insolvenčním správcem

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.