KONKURSY - ODDLUŽENÍ - INSOLVENCE
odborné zaměření

Oddlužení 2023 - konkursy - insolvenční řízení, návrhy

 

Co se týká oddlužení občanů v roce 2023 tzv. osobní bankrot dle z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákona), zajistíme sepis a podání návrhu na povolení oddlužení insolvenčním správcem - i hromadně - hlavně pro zaměstnavatele (ZDE).

 

Základem (nezbytný podklad) pro zpracování návrhu na povolení oddlužení jsou v úvodní fázi:

1) doklady k příjmům AKTUÁLNÍ a za 12 měsíců ZPĚTNĚ

2) doklady k závazkům - alespoň 2 splatné závazky 2 různých věřitelů

BEZ TĚCHTO DOKLADŮ JE JEDNÁNÍ BEZPŘEDMĚTNÉ A NEBUDE REALIZOVÁNO.

Orientační soupis všech dokladů (pro osoby v zaměstnaneckém či jiném obdobném poměru), který zajistíte na jednání, nalezete ke stažení ZDE. Doporučujeme shromáždit tyto údaje před návštěvou, neboť tím výrazně urychlíte celý proces.

 

Neposkytujeme informace telefonicky ani formou e-mailu. Na tyto dotazy nebude reagováno.

Více k problematice oddlužení na samostatném webu

www.likvidace-firmy.cz/oddluzeni-osobni-bankrot

Jak probíhá oddlužení? Informace naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti ČR

 


Zákon č. 182/2006 Sb.

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 

§ 390a 

Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu

(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být návrh podle § 390 odst. 1 sepsán a za dlužníka podán

a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo

b) akreditovanou osobou; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona;

osoba podle písmen a) a b), která je dlužníkem zmocněna, jen aby sepsala a v jeho zastoupení podala návrh podle § 390 odst. 1, není zástupcem dlužníka v insolvenčním řízení. Při sepisu návrhu podle § 390 odst. 1 dlužníka během porady poučí o jeho povinnostech v insolvenčním řízení.

(2) Odstavec 1 se nepoužije,

a) je-li dlužníkem fyzická osoba, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce, nebo

b) je-li dlužníkem právnická osoba a jedná-li za ni osoba uvedená v § 21 občanského soudního řádu, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce.

(3) Osobě podle odstavce 1 písm. a), která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390 odst. 1, náleží odměna, jejíž maximální výše činí 4000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů 6000 Kč bez daně z přidané hodnoty; v odměně je zahrnuta také náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepisem a podáním návrhů podle části věty před středníkem. Za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména poradu s klientem a odstranění vad návrhu, jiné plnění osobě podle odstavce 1 písm. a) nenáleží.

(4) Osobě podle odstavce 1 písm. b) odměna ani jiné plnění za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 nebo poskytnutí jiné služby poskytované v oblasti oddlužení nebo v souvislosti s oddlužením nenáleží.

(5) Osoba podle odstavce 1 písm. a), která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390 odst. 1, může odměnu podle odstavce 3 uplatnit pouze v insolvenčním řízení ve lhůtě podle § 136 odst. 3; tato pohledávka se považuje za pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

(6) Soudní exekutor nemůže návrh podle odstavce 1 písm. a) sepsat a podat za dlužníka, proti němuž nebo proti jehož manželu vede exekuční řízení.

(7) Nikdo není oprávněn sám nebo prostřednictvím jiného za úplatu nebo jiné zvýhodnění obstarat, zprostředkovat nebo nabídnout obstarání či zprostředkování sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 nebo další činnosti s tím nezbytně spojené.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.